Integritetspolicy

1. Inledning
1.1 Vi har åtagit oss att skydda integriteten för våra webbplatsbesökare och tjänstanvändare.
1.2 Denna policy gäller där vi agerar som personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter från våra webbplatsbesökare och tjänstanvändare; med andra ord, där vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av dessa personuppgifter.
1.3 Vi använder Cookiepolicy på vår hemsida. I den mån dessa cookies inte är strikt nödvändiga för tillhandahållandet av vår webbplats och tjänster, kommer vi att be dig att samtycka till vår användning av cookies när du första gången besöker vår webbplats.
1.4 Vår webbplats innehåller integritetskontroller som påverkar hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. Genom att använda integritetskontrollerna kan du ange om du vill ta emot direktmarknadsföring och begränsa publiceringen av din information. Du kan komma åt integritetskontrollerna via DENNA PRENUMERATIONSLÄNK.
1.5 I denna policy hänvisar "vi", "oss" och "vår" till www.Cryptovibes.com. För mer information om oss, se avsnitt 13.

2. Kreditera
2.1 Detta dokument skapades med en mall från Docular (https://docular.net).

3. Hur vi använder dina personuppgifter
3.1 I detta avsnitt 3 har vi lagt fram:
(a) De allmänna kategorierna av personuppgifter som vi kan behandla.
(b) När det gäller personuppgifter som vi inte erhållit direkt från dig, källan och specifika kategorier av dessa uppgifter.
(c) Syftet med vilka vi får behandla personuppgifter och
d) Processens rättsliga grunder.
3.2 Vi kan komma att behandla data om din användning av vår webbplats och tjänster ("användningsdata"). Användningsdata kan inkludera din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version, operativsystem, referenskälla, besökslängd, sidvisningar och webbsidanavigeringsvägar, såväl som information om tidpunkt, frekvens och mönster för din tjänstanvändning. Källan till användningsdata är vårt analytiska spårningssystem. Dessa användningsuppgifter kan behandlas i syfte att analysera användningen av webbplatsen och tjänsterna. Den rättsliga grunden för denna behandling är ELLER våra legitima intressen, nämligen att övervaka och förbättra vår webbplats och våra tjänster.
3.3 Vi kan komma att behandla dina kontouppgifter (endast e-postadress). Kontodata är e-postadress. Källan till kontodata är du eller din arbetsgivare. Kontouppgifterna kan behandlas i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten för vår webbplats och tjänster, underhålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.
3.4 Vi kan komma att behandla din information som ingår i din personliga profil på vår webbplats ("Gravatars, Likes, Comments"). Profildata kan inkludera ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, profilbilder, kön, födelsedatum, relationsstatus, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och anställningsdetaljer. Profiluppgifterna kan behandlas i syfte att möjliggöra och övervaka din användning av vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.
3.5 Vi kan komma att behandla dina personuppgifter som tillhandahålls under användningen av våra tjänster ("Google Analytics-spårning, Goodle adsense-reklambanner"). Tjänstens data kan inkludera ditt besöks längd, land, ålder, kön, operativsystem, stad och IP-adress. Källan till tjänstens data är du eller din arbetsgivare. Tjänsteuppgifterna kan behandlas i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten för vår webbplats och tjänster, underhålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.
3.6 Vi kan komma att behandla information som du lägger upp för publicering på vår webbplats eller via våra tjänster ("Pressmeddelande"). Publiceringsuppgifterna kan behandlas i syfte att möjliggöra sådan publicering och administrera vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet och fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.
3.7 Vi kan komma att behandla information som finns i alla förfrågningar du skickar till oss angående varor och/eller tjänster ("Butik, när den öppnar"). Förfrågningsuppgifterna kan behandlas i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och/eller tjänster till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.
3.8 Vi kan komma att behandla information som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev (“Cryptovibes prenumeration via Specifika flöden"). Aviseringsuppgifterna kan behandlas i syfte att skicka relevanta meddelanden och/eller nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är att förse dig med din ersättning.
3.09 Vi kan behandla information som ingår i eller relaterar till all kommunikation som du skickar till oss ("Via e-post hello@cryptovibes eller på våra sidor på Instagram, Facebook och Twitter”). Korrespondensdata kan inkludera kommunikationsinnehållet och metadata som är associerade med kommunikationen. Vår webbplats kommer att generera metadata associerad med kommunikation som görs med hjälp av webbplatsens kontaktformulär. Korrespondensuppgifterna kan behandlas i syfte att kommunicera med dig och föra journaler. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet och kommunikation med användare.

4. Ge dina personuppgifter till andra
4.1 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra prenumerationsföretag: Specifika flöden och MailChimp.

6. Behåll och radera personuppgifter
6.1 I detta avsnitt 6 beskrivs våra policyer och förfaranden för lagring av data, som är utformade för att säkerställa att vi överensstämmer med våra lagliga skyldigheter när det gäller lagring och radering av personuppgifter.
6.2 Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål eller ändamål ska inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.
6.3 Vi behåller dina personuppgifter enligt följande:
(a) Din e-post som du fyllde i vårt prenumerationsformulär kommer att sparas så länge du vill ta emot e-postmeddelanden från oss. Sedan du avslutar prenumerationen TADER vi ALLA DINA DATA från vår databas.
6.4 Oaktat de övriga bestämmelserna i detta avsnitt 6 kan vi behålla dina personuppgifter om sådan lagring är nödvändig för att följa en lagstadgad skyldighet som vi är föremål för eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

7. Tillägg
7.1 Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår hemsida.
7.2 Du bör kolla denna sida ibland för att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy.
7.3 Vi kommer att meddela dig om ändringar i denna policy via e-post.

8. dina rättigheter
8.1 I det här avsnittet 8 har vi sammanfattat de rättigheter som du har enligt lagen om uppgiftsskydd. Några av rättigheterna är komplexa, och inte alla detaljer har inkluderats i våra sammanfattningar. Följaktligen bör du läsa relevanta lagar och vägledning från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.
8.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd är:
a) rätten till tillgång
b) Rätten till rättelse
(c) rätten att radera
d) Rätten att begränsa bearbetningen
e) Rätten att invända mot bearbetningen.
(f) Rätten till dataöverförbarhet
g) Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. och
h) Rätt att återkalla samtycke.
8.3 Du har rätt till bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter och, där vi gör, tillgång till personuppgifterna, tillsammans med viss ytterligare information. Den ytterligare informationen inkluderar detaljer om ändamålen med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter och mottagarna av personuppgifterna. Förutsatt att andras rättigheter och friheter inte påverkas kommer vi att förse dig med en kopia av dina personuppgifter. Det första exemplaret kommer att tillhandahållas kostnadsfritt, men ytterligare kopior kan vara föremål för en rimlig avgift. Du kan begära att vi tar bort alla dina uppgifter på vår webbplats genom att kontakta oss via e-post [e-postskyddad].
8.4 Du har rätt att få otillbörliga personuppgifter om dig åtgärdad och, med hänsyn till syftet med behandlingen, att ha några ofullständiga personuppgifter om dig.
8.5 Under vissa omständigheter har du rätt till radering av dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter inkluderar: personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; du återkallar samtycke till samtyckesbaserad behandling; du invänder mot behandlingen enligt vissa regler i tillämplig dataskyddslagstiftning; behandlingen är för direktmarknadsföringsändamål; och personuppgifterna har behandlats olagligt. Det finns dock undantag från rätten till radering. De allmänna undantagen inkluderar när behandling är nödvändig: för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet; för efterlevnad av en rättslig skyldighet; eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
8.6 Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är: Du bestrider noggrannheten i personuppgifterna. bearbetning är olaglig men du motsätter dig radering Vi behöver inte längre personuppgifterna för vår behandling, men du behöver personuppgifter för etablering, övning eller försvar av rättsliga krav. och du har invänt mot bearbetning, i väntan på verifieringen av den invändningen. Om bearbetning har begränsats på grundval av detta kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter. Vi kommer emellertid bara annars att bearbeta det: med ditt samtycke för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av allmänt intresse.
8.7 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som är relaterade till din speciella situation, men endast i den utsträckning som den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för: utförandet av en uppgift som utförts i allmänintresset eller utövandet av någon officiell myndighet som ägs av oss eller syftet med de legitima intressen som vi eller en tredje part åtar oss. Om du gör en sådan invändning upphör vi att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överträder dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen är för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.
8.8 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsändamål (inklusive profilering för direktmarknadsändamål). Om du gör en sådan invändning upphör vi att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.
8.9 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av skäl som är relaterade till din speciella situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.
8.10 I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är samtycke; Denna rättighet gäller dock inte om den skulle inverka menligt på andras rättigheter och friheter.
8.11 Om du anser att vår behandling av din personliga information strider mot dataskyddslagar, har du laglig rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet med ansvar för dataskydd. Du kan göra det i EU-medlemsstaten för ditt hemvist, din arbetsort eller platsen för den påstådda överträdelsen.
8.12 I den utsträckning den rättsliga grunden för vår behandling av din personliga information är samtycke, har du rätt att återkalla samtycket när som helst. Återkallelse kommer inte att påverka lagligheten av bearbetningen före återkallandet.
8.13 Du kan utöva alla dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som kontaktar oss via e-post [e-postskyddad]

9. Om cookies
9.1 En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.
9.2-kakor kan vara antingen "ihållande" cookies eller "session" -kakor: en ihållande cookie lagras av en webbläsare och kommer att vara giltig fram till dess inställda utgångsdatum, såvida inte användaren raderat före utgångsdatumet. en session cookie å andra sidan kommer att löpa ut i slutet av användarsessionen när webbläsaren är stängd.
9.3-kakor innehåller inte typiskt någon information som personligen identifierar en användare, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara kopplade till informationen som lagras i och erhållits från kakor.

10. Kakor som vi använder
10.1 Vi använder cookies för följande ändamål:
(a) autentisering – vi använder cookies för att identifiera dig när du besöker vår webbplats och när du navigerar på vår webbplats;
(b) status – vi använder cookies för att hjälpa oss att avgöra om du är inloggad på vår webbplats;
(c) personalisering – vi använder cookies för att lagra information om dina preferenser och för att anpassa webbplatsen åt dig;
(d) säkerhet – vi använder cookies som en del av de säkerhetsåtgärder som används för att skydda användarkonton, inklusive att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och för att skydda vår webbplats och våra tjänster i allmänhet);
(e) reklam – vi använder cookies för att hjälpa oss att visa annonser som är relevanta för dig);
(f) analys – vi använder cookies för att hjälpa oss att analysera användningen och prestandan av vår webbplats och våra tjänster; och
(g) samtycke till cookies – vi använder cookies för att lagra dina preferenser i förhållande till användningen av cookies mer generellt).

11. Cookies som används av våra tjänsteleverantörer
11.1 Våra tjänsteleverantörer använder cookies och de cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.
11.2 Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar in information om webbplatsanvändning med hjälp av cookies. Den information som samlas in om vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy/.
11.3 Vi publicerar Google AdSense intressebaserade annonser på vår webbplats. Dessa är skräddarsydda av Google för att spegla dina intressen. För att fastställa dina intressen kommer Google att spåra ditt beteende på vår webbplats och på andra webbplatser på webben med hjälp av cookies. Du kan visa, ta bort eller lägga till intressekategorier som är kopplade till din webbläsare genom att besöka: https://adssettings.google.com. Du kan också välja bort AdSense-partnernätverkscookien genom att använda dessa inställningar eller använda Network Advertising Initiatives mekanism för att välja bort flera cookies på: https://optout.networkadvertising.org. Dessa opt-out-mekanismer använder dock själva cookies, och om du tar bort cookies från din webbläsare kommer ditt opt-out inte att bibehållas. För att säkerställa att en opt-out upprätthålls för en viss webbläsare kan du överväga att använda Googles plugin-program för webbläsare som finns på: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

12. Hantera cookies
12.1 De flesta webbläsare tillåter dig att vägra att acceptera cookies och att radera cookies. Metoderna för att göra det varierar från webbläsare till webbläsare, och från version till version. Du kan dock få aktuell information om att blockera och radera cookies via dessa länkar:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(c) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); och
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
12.2 Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser.
12.3 Om du blockerar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår hemsida.

13. våra uppgifter
13.4 Du kan kontakta oss:
(a) per post, till postadressen Savanoriai pr. 124, Vilnius;
(b) via e-post [e-postskyddad];
(c) på våra sociala kanaler;

Ansvarsfriskrivning: Om du fortsätter att använda Cryptovibes.com-webbplatsen efter 25 maj och var vår prenumerant före 25 MAJ 2018 samtycker du automatiskt till att få våra ytterligare e-postmeddelanden och framtida releaser. Annars vänligen avsluta prenumerationen HÄR.