Ochrana osobných údajov

1. Úvod
1.1 Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich webových stránok a používateľov služieb.
1.2 Tieto zásady platia tam, kde vystupujeme ako správca údajov, pokiaľ ide o osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky a používateľov služieb; inými slovami, kde určujeme účely a prostriedky spracúvania týchto osobných údajov.
1.3 Používame sušienky na našej webovej stránke. Pokiaľ tieto súbory cookie nie sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie našej webovej stránky a služieb, pri prvej návšteve našej webovej stránky vás požiadame o súhlas s používaním súborov cookie.
1.4 Naša webová stránka obsahuje ovládacie prvky ochrany osobných údajov, ktoré ovplyvňujú to, ako budeme spracovávať vaše osobné údaje. Pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov môžete určiť, či chcete dostávať priamu marketingovú komunikáciu, a obmedziť zverejňovanie svojich informácií. K ovládacím prvkom ochrany osobných údajov sa dostanete cez TENTO ODKAZ NA PREDPLATENIE.
1.5 V týchto zásadách „my“, „nás“ a „náš“ odkazujú na www.Cryptovibes.com. Viac informácií o nás nájdete v časti 13.

2. Úver
2.1 Tento dokument bol vytvorený pomocou šablóny od Docular (https://docular.net).

3. Ako používame vaše osobné údaje
3.1 V tejto časti 3 sme uviedli:
a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré môžeme spracovať;
(b) v prípade osobných údajov, ktoré sme nezískali priamo od vás, zdroj a konkrétne kategórie týchto údajov;
(c) účely, na ktoré môžeme spracúvať osobné údaje; a
d) právne základy spracovania.
3.2 Môžeme spracovávať údaje o vašom používaní našej webovej stránky a služieb („údaje o používaní“). Údaje o používaní môžu zahŕňať vašu IP adresu, geografickú polohu, typ a verziu prehliadača, operačný systém, zdroj sprostredkovania, dĺžku návštevy, zobrazenia stránky a navigačné cesty webovej stránky, ako aj informácie o načasovaní, frekvencii a vzore používania vašej služby. Zdrojom údajov o používaní je náš analytický sledovací systém. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webovej stránky a služieb. Právnym základom pre toto spracovanie sú ALEBO naše oprávnené záujmy, a to monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.
3.3 Môžeme spracovávať údaje o vašom účte (iba e-mailová adresa). Údaje o účte sú e-mailová adresa. Zdrojom údajov o účte ste vy alebo váš zamestnávateľ. Údaje o účte môžu byť spracované na účely prevádzky našej webovej stránky, poskytovania našich služieb, zaistenia bezpečnosti našej webovej stránky a služieb, udržiavania záloh našich databáz a komunikácie s vami. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našej webovej stránky a podnikania.
3.4 Môžeme spracovávať vaše informácie uvedené vo vašom osobnom profile na našej webovej stránke („Gravatars, Likes, Comments“). Údaje profilu môžu zahŕňať vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, profilové obrázky, pohlavie, dátum narodenia, stav vzťahu, záujmy a koníčky, podrobnosti o vzdelaní a podrobnosti o zamestnaní. Údaje profilu môžu byť spracované na účely umožnenia a sledovania vášho používania našej webovej stránky a služieb. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našej webovej stránky a podnikania.
3.5 Môžeme spracovávať vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci používania našich služieb („sledovanie Google Analytics, reklamné bannery Goodle adsense“). Údaje služby môžu zahŕňať trvanie vašej návštevy, krajinu, vek, pohlavie, operačný systém, mesto a IP adresu. Zdrojom servisných údajov ste vy alebo váš zamestnávateľ. Údaje o službách môžu byť spracované na účely prevádzky našej webovej stránky, poskytovania našich služieb, zaistenia bezpečnosti našej webovej stránky a služieb, udržiavania záloh našich databáz a komunikácie s vami. Právnym základom tohto spracovania sú oprávnené záujmy, a to riadna správa našej webovej stránky a podnikania.
3.6 Môžeme spracovávať informácie, ktoré uverejníte na našej webovej stránke alebo prostredníctvom našich služieb („Tlačová správa“). Publikačné údaje môžu byť spracované na účely umožnenia takéhoto zverejnenia a spravovania našej webovej stránky a služieb. Právnym základom pre toto spracovanie sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našej webovej stránky a podnikania a plnenie zmluvy medzi vami a nami a/alebo podniknutie krokov na vašu žiadosť k uzavretiu takejto zmluvy.
3.7 Môžeme spracovať informácie obsiahnuté v akejkoľvek požiadavke, ktorú nám predložíte v súvislosti s tovarom a/alebo službami („Obchod po otvorení“). Údaje z dopytu môžu byť spracované na účely ponuky, marketingu a predaja relevantného tovaru a/alebo služieb pre vás. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.
3.8 Môžeme spracovávať informácie, ktoré nám poskytnete na účely prihlásenia sa na odber našich e-mailových upozornení a/alebo newsletterov („Cryptovibes predplatné cez Špecifické informačné kanály“). Údaje z upozornení môžu byť spracované na účely zasielania príslušných upozornení a/alebo newsletterov. Právnym základom pre toto spracúvanie je poskytovanie vášho príspevku od našej spoločnosti.
3.09 Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, ktorú nám pošlete („e-mailom hello@cryptovibes alebo na našich stránkach na Instagrame, Facebooku a Twitteri“). Korešpondenčné dáta môžu zahŕňať komunikačný obsah a metadáta spojené s komunikáciou. Naša webová lokalita vygeneruje metadáta súvisiace s komunikáciou uskutočnenou pomocou kontaktných formulárov webovej lokality. Korešpondenčné údaje môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a evidencie. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našej webovej stránky a obchodu a komunikácia s užívateľmi.

4. Poskytovanie vašich osobných údajov iným
4.1 Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim predplatiteľským spoločnostiam: Špecifické informačné kanály a mailchimp.

6. Zachovanie a vymazanie osobných údajov
6.1 Táto časť 6 stanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť, že budeme dodržiavať naše zákonné povinnosti v súvislosti s uchovávaním a vymazávaním osobných údajov.
6.2 Osobné údaje, ktoré spracúvame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, ako je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.
6.3 Vaše osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:
(a) Váš e-mail, ktorý ste vyplnili v našom registračnom formulári, bude uchovaný tak dlho, ako dlho budete chcieť od nás dostávať e-maily. Od chvíle, keď sa odhlásite, VYMAZÁME VŠETKY VAŠE ÚDAJE z našej databázy.
6.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto oddielu 6, môžeme uchovávať vaše osobné údaje tam, kde je takéto uchovávanie nevyhnutné na dodržanie zákonnej povinnosti, ktorej sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

7. Zmeny a doplnenia
7.1 Tieto zásady môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach.
7.2 Túto stránku by ste mali občas skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami v tejto politike.
7.3 O zmenách týchto zásad vás budeme informovať e-mailom.

8. Vaše práva
8.1 V tejto časti 8 sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti sú zahrnuté v našich súhrnoch. V súlade s tým by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia od regulačných orgánov, kde nájdete úplné vysvetlenie týchto práv.
8.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:
a) právo na prístup;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz;
d) právo obmedziť spracovanie;
e) právo vzniesť námietky proti spracovaniu;
f) právo na prenosnosť údajov;
g) právo sťažovať sa orgánu dohľadu; a
h) právo odvolať súhlas.
8.3 Máte právo na potvrdenie, či vaše osobné údaje spracúvame alebo nie, a ak ich spracúvame, máte právo na prístup k osobným údajom spolu s niektorými dodatočnými informáciami. Tieto dodatočné informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a príjemcoch osobných údajov. Ak tým nebudú dotknuté práva a slobody iných, poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom. Môžete nás požiadať o odstránenie všetkých vašich údajov na našej webovej stránke tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom e-mailu [chránené e-mailom].
8.4 Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov o Vás a s prihliadnutím na účely spracovania na doplnenie neúplných osobných údajov o Vás.
8.5 Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Tieto okolnosti zahŕňajú: osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odvoláte súhlas so spracovaním na základe súhlasu; namietate proti spracovaniu podľa určitých pravidiel platných právnych predpisov o ochrane údajov; spracúvanie je na účely priameho marketingu; a osobné údaje boli spracúvané nezákonne. Existujú však výnimky z práva na vymazanie. Všeobecné výnimky zahŕňajú prípady, keď je spracovanie nevyhnutné: na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; na splnenie zákonnej povinnosti; alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
8.6 Za určitých okolností máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Týmito okolnosťami sú: popierate presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale nesúhlasíte s vymazaním; osobné údaje už nepotrebujeme na účely nášho spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; a vzniesli ste námietku proti spracovaniu, kým sa táto námietka neoverí. Ak bolo spracovanie obmedzené na tomto základe, môžeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje. Budeme ho však inak spracúvať len: s vaším súhlasom; na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.
8.7 Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom je právnym základom spracovania, že spracovanie je nevyhnutné na: splnenie úlohy vykonanej v vo verejnom záujme alebo pri výkone akejkoľvek oficiálnej právomoci, ktorá je nám zverená; alebo účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana. Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ide o spracúvanie na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
8.8 Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania na účely priameho marketingu). Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel.
8.9 Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej z dôvodov verejného záujmu.
8.10 V rozsahu, v akom je právnym základom pre naše spracovanie vašich osobných údajov súhlas; Toto právo však neplatí tam, kde by sa nepriaznivo dotklo práv a slobôd iných.
8.11 Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony o ochrane údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť dozornému orgánu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ, v ktorom máte obvyklý pobyt, na pracovisku alebo v mieste údajného porušenia.
8.12 V rozsahu, v akom je právnym základom pre naše spracovanie vašich osobných údajov súhlas, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odstúpenie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odstúpením.
8.13 Môžete uplatniť akékoľvek svoje práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, keď nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu [chránené e-mailom]

9. Informácie o súboroch cookie
9.1 Súbor cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a číslic), ktorý odošle webový server do webového prehliadača a prehliadač ho uloží. Identifikátor sa potom odošle späť na server zakaždým, keď prehliadač požiada server o stránku.
9.2 Súbory cookie môžu byť buď „trvalé“ súbory cookie alebo „relačné“ súbory cookie: trvalý súbor cookie bude uložený webovým prehliadačom a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ ho používateľ pred dátumom vypršania platnosti nevymaže; na druhej strane, platnosť súboru cookie relácie vyprší na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.
Cookies 9.3 zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré by osobne identifikovali používateľa, ale osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v súboroch cookies a získaných z nich.

10. Súbory cookie, ktoré používame
10.1 Používame cookies na nasledujúce účely:
(a) autentifikácia – používame cookies, aby sme vás identifikovali, keď navštívite našu webovú stránku a keď prechádzate našou webovou stránkou;
(b) stav – používame cookies, ktoré nám pomáhajú určiť, či ste na našej webovej stránke prihlásený;
(c) personalizácia – cookies používame na ukladanie informácií o vašich preferenciách a na prispôsobenie webovej stránky pre vás;
(d) bezpečnosť – súbory cookie používame ako prvok bezpečnostných opatrení používaných na ochranu používateľských účtov vrátane predchádzania podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a na ochranu našej webovej stránky a služieb všeobecne);
(e) reklama – používame cookies, ktoré nám pomáhajú zobrazovať reklamy, ktoré budú pre vás relevantné);
(f) analýza – používame súbory cookie, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našej webovej stránky a služieb; a
(g) súhlas so súbormi cookie – súbory cookie používame na ukladanie vašich preferencií v súvislosti s používaním súborov cookie vo všeobecnosti).

11. Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb
11.1 Naši poskytovatelia služieb používajú cookies a tieto cookies môžu byť uložené na vašom počítači, keď navštívite našu webovú stránku.
11.2 Na analýzu používania našej webovej stránky používame službu Google Analytics. Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok pomocou súborov cookie. Zhromaždené informácie týkajúce sa našej webovej stránky sa používajú na vytváranie správ o používaní našej webovej stránky. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na: https://www.google.com/policies/privacy/.
11.3 Na našej webovej stránke zverejňujeme reklamy Google AdSense založené na záujmoch. Tieto sú prispôsobené spoločnosťou Google tak, aby odrážali vaše záujmy. Na určenie vašich záujmov bude Google sledovať vaše správanie na našej webovej stránke a na iných webových stránkach na webe pomocou súborov cookie. Kategórie záujmov priradené k vášmu prehliadaču môžete zobraziť, odstrániť alebo pridať na stránke: https://adssettings.google.com. Môžete sa tiež odhlásiť zo súboru cookie partnerskej siete AdSense pomocou týchto nastavení alebo pomocou mechanizmu na zrušenie viacerých súborov cookie iniciatívy Network Advertising Initiative na: https://optout.networkadvertising.org. Samotné tieto mechanizmy odhlásenia však používajú súbory cookie a ak súbory cookie vymažete z prehliadača, vaše odhlásenie sa nezachová. Ak chcete zabezpečiť, aby sa v súvislosti s konkrétnym prehliadačom zachovalo odhlásenie, možno by ste mali zvážiť použitie doplnkov prehliadača Google, ktoré sú k dispozícii na: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

12. Správa cookies
12.1 Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijímanie súborov cookie a súbory cookie vymazať. Spôsoby, ako to urobiť, sa líšia od prehliadača k prehliadaču a od verzie k verzii. Aktuálne informácie o blokovaní a odstraňovaní súborov cookie však môžete získať prostredníctvom týchto odkazov:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(c) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); a
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
12.2 Blokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.
12.3 Ak zablokujete súbory cookie, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

13. Naše detaily
13.4 Môžete nás kontaktovať:
a) poštou na poštovú adresu Savanoriai pr. 124, Vilnius;
(b) prostredníctvom e-mailu [chránené e-mailom];
(c) na našich sociálnych kanáloch;

Zrieknutie sa zodpovednosti: Ak budete pokračovať v používaní CryptovibesWebová stránka .com po 25. máji a naším odberateľom pred 25. májom 2018, automaticky súhlasíte so zasielaním našich ďalších e-mailov a budúcich vydaní. V opačnom prípade sa prosím odhláste TU.